00 kč

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

(vyplňte a zašlite tento formulár  v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Týmto oznamujem predávajúcemu STARLUX, s. r. o. so sídlom Galantská cesta 658/2F, Dunajská Streda 929 01, IČO: 36 267 988, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16584/T, DIČ2021954319, IČ DPHSK2021954319

 

že odstupujem od kúpnej zmluvy

 

na tento tovar: ................................................................................................................................   

 

-       Dátum objednania alebo číslo objednávky:......................................................................................   

 

-       Meno a priezvisko spotrebiteľa:  ..................................................................................................... 

 

-       Adresa spotrebiteľa: ........................................................................................................................

 

 

 

.......................................................

Podpis spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

Dátum: